Nhà hàng ở TP.HCM thu 10 tỷ mỗi tháng nhờ trăm nữ tiếp viên, trai đẹp bán d.â.m

ɴʜà ʜàɴɢ ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó ᴛừ 𝟻𝟶 – 𝟷𝟶𝟶 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ sẵɴ sàɴɢ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ᴄả độɪ ᴛʀᴀɪ đẹᴘ sẵɴ sàɴɢ ᴄʜɪềᴜ ᴄáᴄ ǫᴜý ʙà ᴛớɪ ʙếɴ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟹, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ᴛʀɪệᴛ ᴘʜá ổ ᴍạɪ ᴅâᴍ ᴄʜᴜʏêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, ɴúᴘ ʙóɴɢ ʟà ɴʜà ʜàɴɢ ᴄʀʏsᴛᴀʟ (số 𝟷𝟶𝟹 đườɴɢ ʙùɪ ᴛʜị xᴜâɴ, ᴘʜườɴɢ ᴘʜạᴍ ɴɢũ ʟãᴏ, ǫᴜậɴ 𝟷).

ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự đã ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ɢồᴍ: ʟê ᴛʜị ᴛʀúᴄ ʟʏ (𝟺𝟶 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷) ᴠà Đặɴɢ ᴛʜàɴʜ ɢɪỏɪ (𝟸𝟾 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷𝟶, ᴄùɴɢ ʟà ǫᴜảɴ ʟý ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴʜà ʜàɴɢ ᴄʀʏsᴛᴀʟ) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍạɪ ᴅâᴍ”.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄũɴɢ ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴘʜᴀɴ ᴛʜị ᴄ.ᴠ. (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ) ᴠà ᴛʀầɴ ᴛ.ɴ (𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴛàɴɢ ᴛʀữ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ”.


𝟺 đốɪ ᴛượɴɢ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ. Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ

ᴛʀướᴄ đó 𝟷 ᴛᴜầɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟽 ʙấᴛ ɴɢờ ậᴘ ᴠàᴏ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ 𝟸 ᴋʜáᴄʜ sạɴ ở ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴘʜᴏɴɢ. ᴛạɪ ɴʜữɴɢ ɴơɪ ɴàʏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ 𝟺 ᴄô ɢáɪ đᴀɴɢ ᴄó ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴄʜᴏ 𝟺 ᴋʜáᴄʜ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, 𝟸 ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 ɢáɪ ʙáɴ ᴅâᴍ ʟà ᴄ.ᴠ. ᴠà ᴛ.ɴ. ᴄòɴ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ᴛʀữ ᴍộᴛ ʟượɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜý ᴍà ᴄả ʜᴀɪ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴍᴜᴀ ᴠề để sử ᴅụɴɢ.

ᴛừ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟷 ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴʜà ʜàɴɢ ᴄʀʏsᴛᴀʟ.

ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ɴʜà ʜàɴɢ ᴄó 𝟻𝟶 – 𝟷𝟶𝟶 ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴữ ứɴɢ ᴛʀựᴄ để ᴛɪếᴘ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʟượᴛ ᴋʜáᴄʜ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴋʜáᴄʜ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ʀõ, ɴʜà ʜàɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ 𝟷𝟷ʜ ᴛʀưᴀ đếɴ 𝟹 – 𝟺ʜ ʀạɴɢ sáɴɢ ʜôᴍ sᴀᴜ. Để ᴛăɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴄʜᴏ ɴʜà ʜàɴɢ, ᴄáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜᴏ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴍúᴀ ᴛʜᴏáᴛ ʏ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴋʜáᴄʜ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ǫᴜáɴ.

ɴếᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sẽ ʟɪêɴ ʜệ ᴍᴜᴀ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ᴠà ᴄùɴɢ ᴋʜáᴄʜ sử ᴅụɴɢ. ᴄʜưᴀ ʜếᴛ, độɪ ɴɢũ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴʜà ʜàɴɢ sẵɴ sàɴɢ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜư ɴóɪ ᴛʀêɴ, ɴʜà ʜàɴɢ ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛừ 𝟹𝟶𝟶 – 𝟻𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ɴɢàʏ ᴠà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶 ᴛỷ đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ.

Đáɴɢ ɴóɪ, ᴛạɪ ɴʜà ʜàɴɢ ʟᴜôɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛʀẻ, đẹᴘ ứɴɢ ᴛʀựᴄ, sẵɴ sàɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴʜữɴɢ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ʟà ɴữ ɢɪớɪ ʟớɴ ᴛᴜổɪ, ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴍàɴ ɴʜư ᴍúᴀ ᴛʜᴏáᴛ ʏ, ᴋíᴄʜ ᴅụᴄ… ᴠà ᴋʜɪ ᴄáᴄ ǫᴜý ʙà ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ “ᴠᴜɪ ᴠẻ”, ᴄáᴄ ɴᴀᴍ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ɢầɴ đó để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ – ʙáɴ ᴅâᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ɢɪá ᴄáᴄ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʙáɴ ᴅâᴍ ʟà 𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ʟầɴ ᴠà 𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/đêᴍ.

ᴄáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴʜư: ʟê ᴛʜị ᴛʀúᴄ ʟʏ, Đặɴɢ ᴛʜàɴʜ ɢɪỏɪ sẽ đượᴄ ʜưởɴɢ 𝟻𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đếɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴋʜɪ ᴍỗɪ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ɴàʏ ᴄòɴ đượᴄ ʜưởɴɢ 𝟷𝟶 – 𝟷𝟻% ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ ʜóᴀ đơɴ đặᴛ ʙàɴ.

ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄủɴɢ ᴄố ᴄʜứɴɢ ᴄứ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ để xử ʟý ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴛʜᴇᴏ Đàᴍ Đệ (ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ)

Next Post

Bức xúc học sinh không đi dã ngoại bị trường yêu cầu lao động, dọn vệ sinh

T6 Th3 29 , 2024
Một Hiệu trưởng Trường THPT tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị Sở GD&ĐT phê bình vì bắt học sinh không đi dã ngoại phải lao động, dọn vệ sinh trường. Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa bị Sở GD&ĐT tỉnh này […]

Bài Liên Quan