Danh tính thuyền viên Việt Nam trên tàu trúng tên lửa

ɴɢàʏ 𝟽/𝟹, ᴄụᴄ ʜàɴɢ ʜảɪ (ʙộ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ) ᴄó ᴄôɴɢ ᴠăɴ ɢửɪ Đạɪ sứ ǫᴜáɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ ᴀɪ ᴄậᴘ ᴠề ᴠɪệᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢặᴘ ɴạɴ ở ᴠịɴʜ ᴀᴅᴇɴ.

ᴄụᴄ ʜàɴɢ ʜảɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ɴʜậɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ Đầᴜ ᴛư ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴠà ᴅịᴄʜ ᴠụ ʜàɴɢ ʜảɪ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ (ʜᴘ ᴍᴀʀɪɴᴇ) ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʀêɴ ᴛàᴜ ᴛʀᴜᴇ ᴄᴏɴғɪᴅᴇɴᴄᴇ ʙị ɴạɴ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴛàᴜ ᴛʀᴜᴇ ᴄᴏɴғɪᴅᴇɴᴄᴇ (số ɪᴍᴏ: 𝟿𝟺𝟼𝟶𝟽𝟾𝟺 ᴛʀᴇᴏ ᴄờ ʙᴀʀʙᴀᴅᴏs) đᴀɴɢ ᴛʀêɴ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴛừ sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ đếɴ ᴊᴇᴅᴅᴀʜ – sᴀᴜᴅɪ ᴀʀᴀʙɪᴀ đã ʙị ᴛʀúɴɢ ᴍộᴛ ᴛêɴ ʟửᴀ. ᴛʀêɴ ᴛàᴜ ᴄó 𝟸𝟶 ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠà 𝟹 ᴄảɴʜ ᴠệ ʜộ ᴛốɴɢ ᴛàᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺 ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

Danh tính thuyền viên Việt Nam trên tàu trúng tên lửa ảnh 1
Bức ảnh chụp từ trên không do quân đội Mỹ công bố cho thấy, cầu tàu và hàng hóa trên tàu bốc cháy.

ʜᴘ ᴍᴀʀɪɴᴇ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛàᴜ ʙị ᴛʀúɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ở ᴍạɴ ᴛʀáɪ ɴêɴ ᴄʜáʏ ʟớɴ. ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 ɴɢườɪ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ ʙởɪ ᴠụ ᴛậᴘ ᴋíᴄʜ ᴄó đạɪ ᴘʜó Đặɴɢ ᴅᴜʏ ᴋɪêɴ, 𝟺𝟷 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ᴀɴ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ. ʙᴀ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄòɴ ʟạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ɢồᴍ: ᴍáʏ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛʜàɴʜ, 𝟹𝟿 ᴛᴜổɪ (ǫᴜê ʜảɪ ᴘʜòɴɢ); ᴍáʏ ʜᴀɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴛảᴏ, 𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ (ʜảɪ ᴅươɴɢ); ᴍáʏ ʙᴀ ᴘʜùɴɢ ᴠăɴ ᴀɴ, 𝟹𝟹 ᴛᴜổɪ (ᴛʜáɪ ʙìɴʜ).

ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛʜủʏ ᴛʜủ đᴏàɴ đã đượᴄ đưᴀ ᴠề ᴋʜáᴄʜ sạɴ ʟᴇʟᴀᴜʀɪᴇʀ ʜᴏᴛᴇʟ (địᴀ ᴄʜỉ 𝟻𝟾 ᴀᴠᴇɴᴜᴇ ɢᴇᴏʀɢᴇs ᴄʟᴇᴍᴇɴᴄᴇᴀᴜ, ᴅᴊɪʙᴏᴜᴛɪ). ᴅᴏ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ᴠà ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴛʜᴏáᴛ ɴạɴ ᴋʜỏɪ ᴛàᴜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ đượᴄ ʙấᴛ ᴋỳ ɢɪấʏ ᴛờ ᴛùʏ ᴛʜâɴ. ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴍáʏ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛʜàɴʜ ᴄó ᴛʜể ʟɪêɴ ʟạᴄ.

ᴄụᴄ ʜàɴɢ ʜảɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đề ɴɢʜị Đạɪ sứ ǫᴜáɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ ᴀɪ ᴄậᴘ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋể ᴛʀêɴ ᴠà đưᴀ ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴛʀở ᴠề ɴướᴄ.

 

ᴄôɴɢ ᴛʏ ʜᴘ ᴍᴀʀɪɴᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ đᴀɴɢ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙêɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠà đưᴀ ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠề ɴướᴄ.

ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄũɴɢ đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự (ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ), Đạɪ sứ ǫᴜáɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ ᴀɪ ᴄậᴘ, ᴄụᴄ ʜàɴɢ ʜảɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ʟᴀᴏ độɴɢ ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ đề ɴɢʜị ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠà đưᴀ ᴄáᴄ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠề ɴướᴄ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟽/𝟹, ᴀᴘ đưᴀ ᴛɪɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ʜᴏᴜᴛʜɪ ở ʏᴇᴍᴇɴ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴠàᴏ ᴛàᴜ ᴄʜở ʜàɴɢ ᴛʀᴜᴇ ᴄᴏɴғɪᴅᴇɴᴄᴇ ở ᴠịɴʜ ᴀᴅᴇɴ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟼/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺. ᴛʀêɴ ᴛàᴜ ᴄó 𝟺 ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷 ɴɢườɪ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ.

Đâʏ ʟà ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜươɴɢ ᴠᴏɴɢ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ʜᴏᴜᴛʜɪ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴛậᴘ ᴋíᴄʜ ᴛàᴜ ʜàɴɢ đɪ ǫᴜᴀ ʙɪểɴ Đỏ để ɢâʏ sứᴄ éᴘ ʙᴜộᴄ ɪsʀᴀᴇʟ ᴘʜảɪ ɴɢừɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ɴʜằᴍ ᴠàᴏ ʜᴀᴍᴀs, đồɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄủᴀ ʜᴏᴜᴛʜɪ.

Next Post

Xe tay ga đẹp long lanh, giá chỉ 22 triệu, sẵn sàng ‘lật đổ’ Honda Vision

T6 Th3 8 , 2024
Xe tay ga sắp ra mắt có thiết kế đẹp, màn hình LCD, đặc biệt giá chỉ 22 triệu đồng. Mới đây, Xoom 125R đã được trưng bày tại Ấn Độ thông qua sự kiện Hero World Day 2024, đánh dấu bước đột phá của Hero vào phân khúc xe […]

Bài Liên Quan