ᴋʜởɪ ᴛố ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ “ɴɢáᴏ đá” xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé

sᴀᴜ ᴋʜɪ sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴠà ʙị ảᴏ ɢɪáᴄ, ǫᴜâɴ đã xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé.

Quân bị bắt giữ: Ảnh Công an Tiền Giang.

ǫᴜâɴ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ: Ảɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ, ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ʙá ǫᴜâɴ (𝟹𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛʜị ᴛʀấɴ ʟịᴄʜ ʜộɪ ᴛʜượɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀầɴ Đề, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ”.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ để xử ʟý ǫᴜâɴ ᴠề ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜư: ᴄướᴘ ᴛàɪ sảɴ, đᴇ ᴅọᴀ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴠà ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢườɪ ᴛʀáɪ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷/𝟹, ǫᴜâɴ ᴅẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 𝟻 ᴛᴜổɪ ᴄầᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴛᴜổɪ ᴛʜầɴ ᴛɪêɴ (ᴘʜườɴɢ, ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ) ɢâʏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄʜᴏ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ. ǫᴜâɴ đã ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế 𝟷 ʙé ᴛʀᴀɪ ᴠà 𝟷 ʙé ɢáɪ ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đưᴀ ᴠàᴏ ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ ʀộɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶ᴍ𝟸 ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴛᴜổɪ ᴛʜầɴ ᴛɪêɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ʜᴜʏ độɴɢ ʜơɴ 𝟻𝟶 ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴠâʏ ʙắᴛ ǫᴜâɴ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé đᴀɴɢ ʙị ᴋʜốɴɢ ᴄʜế; đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ ɴʜưɴɢ ǫᴜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴠà ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴀɴʜ độɴɢ.

Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟾ʜ𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ đã ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ, ʙắᴛ ɢɪữ ǫᴜâɴ, đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ǫᴜâɴ ʟàᴍ ɴɢʜề ᴛự ᴅᴏ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴠà ᴄó sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴛổɴɢ ʜợᴘ, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ. ᴛʀướᴄ đâʏ, ǫᴜâɴ ᴛừɴɢ ᴄó ᴠợ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ.

ǫᴜâɴ ǫᴜᴇɴ ᴠà sốɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠớɪ ʙà ɴ.ᴛ.ᴛ.ʟ. (𝟺𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ) ᴠà ᴄả ʜᴀɪ ᴄó ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ ʟà ᴄʜáᴜ ʜ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʙà ʟ. ᴋʜᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ǫᴜâɴ ᴄó sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟸, ǫᴜâɴ ᴛừ ɴʜà ở sóᴄ ᴛʀăɴɢ đếɴ ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ để ᴄʜở ʙà ʟ. ᴠà ᴄʜáᴜ ʜ. ᴠề ǫᴜê ᴄʜơɪ. Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟸, ǫᴜâɴ đưᴀ ʙà ʟ. ᴠà ᴄʜáᴜ ʜ. ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴍỹ ᴛʜᴏ ɴɢủ ǫᴜᴀ đêᴍ. ᴛạɪ đâʏ, ǫᴜâɴ sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴛổɴɢ ʜợᴘ sᴀᴜ đó ʙị ảᴏ ɢɪáᴄ ᴠà ɢâʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ.

Next Post

Bị cáo buộc rút 1 triệu tỷ đồng, Trương Mỹ Lan nói “tôi có lấy đồng nào của SCB đâu”

T3 Th3 12 , 2024
Hầu tòa với cáo buộc rút 1 triệu tỷ đồng, gây thiệt hại 677.000 tỷ cho SCB nhưng Trương Mỹ Lan phủ nhận, cho hay bản thân “hứa với người chết cũng thực hiện” và chưa từng lấy đồng nào của SCB. Sáng 12/3, phiên tòa xét xử 86 bị […]

Bài Liên Quan