Hình ảnh họp Hội nghị TW ngày 16/5

Sáng 16.5, Hội nghị lần thứ chín T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành Phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, đúng dịp đất nước trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập.

Hội nghị T.Ư 9 khai mạc sáng nay tại Hà Nội

Hội nghị T.Ư 9 khai mạc sáng nay tại Hà Nội

NHẬT BẮC

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta; khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm tuổi và đến năm 2045 tròn 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII của Đảng, Tiểu ban Kinh tế – xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế – xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình T.Ư xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị này.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu, T.Ưdành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo. Cụ thể và trước hết là về các vấn đề về chủ đề và phương châm của đại hội; tiêu đề của báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế – xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lớn cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Khai mạc Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

NHẬT BẮC

Trong quá trình thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Về báo cáo kinh tế – xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt là, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và xây dựng dự thảo Điều lệ mới của Đảng trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hội nghị T.Ư 9 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của T.Ư Đảng khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư nhấn mạnh hội nghị T.Ư 9 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của T.Ư Đảng khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

NHẬT BẮC

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để T.Ư cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp, cuối cùng T.Ư sẽ quyết định để trình ra đại hội toàn quốc của Đảng.

Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại hội nghị này, để kịp hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Thảo luận độ tuổi tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu

Về định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc quan trọng, bảo đảm thành công của đại hội đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội XIV của Đảng, cần được T.Ư cho ý kiến.

Khai mạc Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII- Ảnh 4.

Hội nghị T.Ư 9 sẽ làm việc tới hết 18.5

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị khóa XIII về vấn đề này; khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo chỉ thị mới trình T.Ư Đảng cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, T.Ư quan tâm thảo luận cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố; tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố (về tuổi tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam); về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên…

Theo Tổng Bí thư, chương trình hội nghị T.Ư 9 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của T.ƯĐảng khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, Hội nghị T.Ư 9 sẽ làm việc đến ngày 18.5.

Next Post

‘Không lý do gì giá điện Việt Nam lại rẻ hơn thế giới’

T5 Th5 16 , 2024
Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn cho rằng chi phí nhiên liệu, mua sắm đầu vào tính theo thế giới nên giá điện trong nước khó thấp hơn các nước. Tại tọa đàm về tiết kiệm điện do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 15/5, […]

Bài Liên Quan