Bắt quả tang 10 nữ tiếp viên nhà hàng ʙáɴ ᴅâᴍ cho khách Hàn Quốc

ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ 𝟸 ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴠà ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴄăɴ ʜộ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ở ǫᴜậɴ 𝟷 (ᴛᴘʜᴄᴍ), ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷𝟶 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʟàᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴛạɪ ᴍộᴛ ɴʜà ʜàɴɢ đᴀɴɢ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴄʜᴏ 𝟷𝟶 ᴋʜáᴄʜ ɴᴀᴍ ʟà ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ.

 

ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟷 (ᴛᴘʜᴄᴍ) đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ʜʏᴇᴏɴ sᴇᴜɴɢ ᴊᴜɴ (𝟺𝟷 ᴛᴜổɪ), ᴊᴇᴏɴ ʙʏᴜɴɢ ʜᴡᴀ (𝟺𝟶 ᴛᴜổɪ, ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ʜàɴ ǫᴜốᴄ) ᴠà 𝟺 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍạɪ ᴅâᴍ”.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟷 đồɴɢ ʟᴏạᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ 𝟸 ᴋʜáᴄʜ sạɴ, ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴄăɴ ʜộ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴠà ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ 𝟷𝟶 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ đᴀɴɢ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴄʜᴏ 𝟷𝟶 ᴋʜáᴄʜ ɴᴀᴍ ʟà ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ.

ɴʜà ʜàɴɢ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙị ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ.

 

ǫᴜᴀ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ, ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ʙáɴ ᴅâᴍ đềᴜ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴛạɪ ɴʜà ʜàɴɢ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ɴằᴍ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛʜáɪ ᴠăɴ ʟᴜɴɢ, ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 𝟷. ᴛấᴛ ᴄả đɪ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴛʜᴇᴏ sự ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴄủᴀ ᴄʜủ, ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ɴʜà ʜàɴɢ ᴠà ᴋʜáᴄʜ ᴍᴜᴀ ᴅâᴍ đềᴜ ʟà ᴛʜựᴄ ᴋʜáᴄʜ đếɴ ɴʜà ʜàɴɢ ăɴ ᴜốɴɢ, sử ᴅụɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴄáᴄ ᴛʀɪɴʜ sáᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴʜà ʜàɴɢ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴠà đưᴀ ᴄʜủ ɴʜà ʜàɴɢ ʟà ʜʏᴇᴏɴ sᴇᴜɴɢ ᴊᴜɴ, ᴊᴇᴏɴ ʙʏᴜɴɢ ʜᴡᴀ, 𝟸 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ʜàɴɢ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴄùɴɢ 𝟺 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʟà ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠề ᴛʀụ sở ʟàᴍ ʀõ.

 

ǫᴜᴀ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ, ʜʏᴇᴏɴ sᴇᴜɴɢ ᴊᴜɴ, ᴊᴇᴏɴ ʙʏᴜɴɢ ʜᴡᴀ ᴋʜᴀɪ ᴄùɴɢ ɢóᴘ ᴠốɴ để ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴘʜụᴄ ᴠụ ăɴ ᴜốɴɢ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴛạɪ ɴʜà ʜàɴɢ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴠà ᴛʜᴜê Đᴏàɴ ᴛʜị ᴍỹ ǫᴜʏêɴ đứɴɢ ᴛêɴ ɢɪáᴍ đốᴄ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴄó ɴʜɪệᴍ ᴠụ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴋʜáᴄʜ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ, ɴʜậɴ đặᴛ ᴘʜòɴɢ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄủᴀ ɴʜà ʜàɴɢ, ᴛíɴʜ ᴛɪềɴ để ᴋʜáᴄʜ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ăɴ ᴜốɴɢ. ɴɢᴏàɪ ᴍứᴄ ʟươɴɢ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ, ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴄòɴ đượᴄ ʜưởɴɢ 𝟸𝟶%/ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ʀượᴜ ᴋʜáᴄʜ sử ᴅụɴɢ, ᴋʜɪ ʜọ ʟà ɴɢườɪ ɴʜậɴ đặᴛ ᴘʜòɴɢ ᴠà ᴛíɴʜ ᴛɪềɴ.

 

ᴄòɴ 𝟺 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ǫᴜảɴ ʟý, đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴữ đếɴ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ để ᴋʜáᴄʜ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ sẽ ᴄʜọɴ đɪ đếɴ “ʙãɪ đáᴘ”. ᴄáᴄ “ᴍá ᴍì” ɴàʏ đượᴄ ᴛʀả ʟươɴɢ 𝟷𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ ᴠà đượᴄ ᴛʀả 𝟻𝟶𝟶 ɴɢʜìɴ đồɴɢ ᴋʜɪ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ôɴɢ ʜʏᴇᴏɴ sᴇᴜɴɢ ᴊᴜɴ.

ᴋʜáᴄʜ đếɴ ɴʜà ʜàɴɢ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ, ǫᴜảɴ ʟý sẽ đɪềᴜ ᴄáᴄ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ đếɴ ᴛậɴ ᴛìɴʜ ɴɢồɪ ʀóᴛ ʀượᴜ, ᴜốɴɢ ʀượᴜ, ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴛừɴɢ ᴋʜáᴄʜ. ɴếᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ “ᴠᴜɪ ᴠẻ”, ʜʏᴇᴏɴ sᴇᴜɴɢᴊ ᴜɴ ᴠà ᴊᴇᴏɴ ʙʏᴜɴɢ ʜᴡᴀ sẽ ᴄʜᴏ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴữ đượᴄ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ʙáɴ ᴅâᴍ.

ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ɴàʏ đượᴄ ʜʏᴇᴏɴ sᴇᴜɴɢ ᴊᴜɴ ᴠà ᴊᴇᴏɴ ʙʏᴜɴɢ ʜᴡᴀ ᴘʜổ ʙɪếɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ʜàɴɢ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʙɪếᴛ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ. ɢɪá ʙáɴ ᴅâᴍ đượᴄ ʜʏᴇᴏɴ sᴇᴜɴɢ ᴊᴜɴ ᴠà ᴊᴇᴏɴ ʙʏᴜɴɢ ʜᴡᴀ ǫᴜʏ địɴʜ 𝟷,𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/𝟷 ʟượᴛ, 𝟹,𝟹 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đɪ ǫᴜᴀ đêᴍ.

Để ᴍọɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀá ʜìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴄơ sở ɴàʏ ᴄʜỉ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴ ǫᴜốᴄ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴠà ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴋʜáᴄʜ ʟà ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ǫᴜᴀ ᴛʜốɴɢ ᴋê, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ, ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴄủᴀ ɴʜà ʜàɴɢ ɴàʏ ᴅᴀᴏ độɴɢ ᴛừ 𝟹𝟶𝟶 – 𝟻𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/𝟷 ɴɢàʏ ᴠà ᴋʜᴏảɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟶 ᴛỷ đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ ᴛừ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʀá ʜìɴʜ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý.

ᴍɪɴʜ ᴀɴʜ

Next Post

Nữ sinh lớp 11 chuyên toán rơ.i từ tầng 5 xuống sân trường

T2 Th4 1 , 2024
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ việc một nữ sinh lớp 11 b.ị th.ương do r.ơi từ tầng 5 xuống sân trường. Ngày 31-3, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này đã có báo cáo về vụ việc 1 học sinh […]

Bài Liên Quan