ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ áɴ ᴛử ʜìɴʜ ᴠớɪ ɴɢườɪ đàɴ ʙà ‘ʟụʏ ᴛìɴʜ’

Đᴀɴɢ ᴄó ᴄʜồɴɢ ᴄᴏɴ, sᴏɴɢ ʜảɪ ᴠẫɴ ɴảʏ sɪɴʜ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ở ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ. ᴋʜɪ ʙị ʀᴜồɴɢ ʙỏ, ɴɢườɪ đàɴ ʙà ɴàʏ ʟɪềɴ ᴅùɴɢ xăɴɢ đốᴛ ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴛìɴʜ…

ɴɢàʏ 𝟷𝟷-𝟹, ᴛᴀɴᴅ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ᴍở ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ xéᴛ xử ʙị ᴄáᴏ ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟹, ᴛʀú ở xã ᴛâɴ ᴛʜịɴʜ, ɴᴀᴍ ᴛʀựᴄ, ɴᴀᴍ Địɴʜ) ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴠà “ʜủʏ ʜᴏạɪ ᴛàɪ sảɴ”. Đâʏ ʟà ᴠụ áɴ ᴅùɴɢ xăɴɢ đốᴛ ᴄả ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, xảʏ ʀᴀ ʜồɪ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟹-𝟸𝟶𝟸𝟸.

ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠụ áɴ ᴛʜể ʜɪệɴ, ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼, ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ʜᴜʏɴʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟷), ɴɢườɪ ᴄùɴɢ địᴀ ᴘʜươɴɢ. ɢɪữᴀ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʜảɪ ᴛìᴍ đượᴄ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ, ᴛʜᴜê ɴʜà ᴛʀọ ở đườɴɢ ʟạᴄ ʟᴏɴɢ ǫᴜâɴ, ǫᴜậɴ ᴛâʏ ʜồ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴘʜóɴɢ ʜỏᴀ đốᴛ ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ ᴅᴏ ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ ɢâʏ ʀᴀ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴅù đᴀɴɢ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ʜᴜʏɴʜ ɴʜưɴɢ ʜảɪ ᴠẫɴ ʟấʏ ᴛêɴ ʟà ʜảɪ ᴀɴʜ ʟàᴍ ǫᴜᴇɴ ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴄʜẩᴜ ᴠɪệᴛ ʜᴏàɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟺, ở ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ) ᴠà ɴóɪ ʟà ᴄʜưᴀ ʟấʏ ᴄʜồɴɢ. Đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ʜảɪ ᴠà ᴀɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ. ᴅᴏ đó, ᴀɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴄʜủ độɴɢ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ɴàʏ.

ɴíᴜ ᴋéᴏ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴛừ ɴʜâɴ ᴛìɴʜ, ʜảɪ ɴóɪ ᴅốɪ ᴀɴʜ ʜᴏàɴɢ ʟà ᴍìɴʜ đᴀɴɢ ᴄó ᴛʜᴀɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ ɴàʏ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ. ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ɢặᴘ ʜảɪ, ᴀɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛớɪ ở ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ʜọ ở ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ số 𝟼𝟶𝟸, số 𝟺, ɴɢõ 𝟼𝟶, đườɴɢ ᴘʜú Đô, ǫᴜậɴ ɴᴀᴍ ᴛừ ʟɪêᴍ, ʜà ɴộɪ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜỗ ở ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙị ɴɢườɪ ᴀɴʜ ʜọ xúɪ ɢɪụᴄ, ᴋíᴄʜ độɴɢ ɴêɴ ᴀɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴍớɪ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴠớɪ ᴍìɴʜ, ʜảɪ ɴảʏ sɪɴʜ ý địɴʜ ᴍᴜᴀ xăɴɢ đốᴛ xᴇ ᴍáʏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴀɴʜ ʜọ ɴʜâɴ ᴛìɴʜ để ᴛʀả ᴛʜù.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟷-𝟹-𝟸𝟶𝟸𝟸, ʙị ᴄáᴏ đɪ xᴇ ᴍáʏ đếɴ ᴄâʏ xăɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʟạᴄ ʟᴏɴɢ ǫᴜâɴ ᴍᴜᴀ 𝟹𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴛɪềɴ xăɴɢ đựɴɢ ᴠàᴏ ᴄʜᴀɪ ʟᴀᴠɪᴇ, ʟᴏạɪ 𝟷,𝟻 ʟíᴛ. Đếɴ 𝟷𝟾ʜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʜảɪ ᴍặᴄ áᴏ ᴋʜᴏáᴄ ɴɢᴏàɪ ᴍàᴜ đᴇɴ, độɪ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴍàᴜ đᴇɴ, đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜᴀɪ xăɴɢ đếɴ ɴʜà ᴛʀọ ɴóɪ ᴛʀêɴ.

ʙị ᴄáᴏ ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ ʙị đưᴀ ʀᴀ xéᴛ xử ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ.

ᴋʜɪ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ, ʙị ᴄáᴏ ᴛìᴍ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ, ʀồɪ đổ ʜơɴ 𝟷 ʟíᴛ xăɴɢ ʟêɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ, ʟấʏ ʙᴀᴏ ᴅɪêᴍ ǫᴜẹᴛ ʟửᴀ ɴéᴍ ᴠàᴏ. ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ ʙùɴɢ ᴄʜáʏ ᴠà ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɢâʏ ᴄʜáʏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜâɴ ᴄầᴜ ᴛʜᴀɴɢ ᴛầɴɢ 𝟷 ᴄủᴀ ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ.

ᴋʜɪ ɴɢọɴ ʟửᴀ ʙùɴɢ ʟêɴ, ʜảɪ ʙỏ ᴄʜạʏ, ᴄởɪ áᴏ ᴋʜᴏáᴄ ᴠứᴛ ʙỏ ɢầɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʀồɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴍáʏ ᴠề ɴʜà. ɴɢọɴ ʟửᴀ ʙốᴄ ʟêɴ, ʟàᴍ ᴍấᴛ đɪệɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ, ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ đượᴄ.

ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴜê ɴʜà ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ ʙỏ ᴄʜạʏ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ, ᴄʜᴇɴ ʟấɴ ᴄʜạʏ xᴜốɴɢ ᴄầᴜ ᴛʜᴀɴɢ ʙộ, ʟà ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴋʜᴜ ɴʜà để ʀᴀ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴍᴀɪ ᴀ (đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ), ở ᴛʀọ ᴘʜòɴɢ 𝟼𝟶𝟷 ɴɢʜᴇ ᴛɪếɴɢ ʜô ʜᴏáɴ ᴄũɴɢ ᴄʜạʏ ʀᴀ ᴄầᴜ ᴛʜᴀɴɢ ʙộ ɴʜưɴɢ đếɴ ᴛầɴɢ 𝟷 ᴛʜì ʙị ɴɢạᴛ ᴋʜóɪ, ɴɢã ᴠàᴏ đáᴍ ᴄʜáʏ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

ɴʜữɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ʟà ᴄʜị ʙùɪ ᴛʜị ᴠâɴ ᴀ ʙế ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴄʜạʏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ɴʜưɴɢ xᴜốɴɢ đếɴ ᴛầɴɢ 𝟺 ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đɪ ᴛɪếᴘ ᴅᴏ ᴋʜóɪ ɴʜɪềᴜ, ᴛườɴɢ, ʟᴀɴ ᴄᴀɴ ᴄầᴜ ᴛʜᴀɴɢ ʀấᴛ ɴóɴɢ ʟàᴍ ᴄʜị ɴàʏ ᴠà 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé ʙỏɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄʜỗ.

ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴛʀọ ᴄũɴɢ ʙị ɴɢạᴛ ᴠà ʙỏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴍứᴄ độ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜủ ɴʜà ᴛʀọ ʟà ôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴠăɴ ʟý ở ᴛầɴɢ 𝟸 đềᴜ ᴄʜạʏ ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ.

ᴠụ ᴄʜáʏ ʟàᴍ ʜư ʜỏɴɢ 𝟷𝟹 xᴇ ᴍáʏ, 𝟷 xᴇ ᴍáʏ đɪệɴ, 𝟷 xᴇ đạᴘ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴛòᴀ ɴʜà. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ᴄʜủ ɴʜà ᴛʀọ ᴄũɴɢ ʙị ʜư ʜỏɴɢ ɴʜư: 𝟸𝟷 ʙộ đɪềᴜ ʜòᴀ, ʜệ ᴛʜốɴɢ đɪệɴ, đèɴ, ᴍáʏ ʙơᴍ, ǫᴜạᴛ, ᴛɪ ᴠɪ. ᴛườɴɢ, ᴛʀầɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴʜà, ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ʙị áᴍ ᴋʜóɪ, ʙᴏɴɢ ᴛʀóᴄ…

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄʜáʏ, Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ɴᴀᴍ ᴛừ ʟɪêᴍ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴅậᴘ ʟửᴀ ᴠà ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛʜᴏáᴛ xᴜốɴɢ, ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟿ʜ𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, đáᴍ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴅậᴘ ᴛắᴛ.

ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴍᴀɪ ᴀ đã ʙị ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴛᴏàɴ ᴛʜâɴ ʙị ᴄʜáʏ ᴛʜᴀɴ ʜóᴀ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà ᴅᴏ ɴɢạᴛ ᴋʜí ᴄᴏ𝟸, sốᴄ ʙỏɴɢ.

ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛòᴀ ɴʜà, ᴀɴʜ ɴɢᴜʏễɴ ᴍạɴʜ ᴅ ᴛổɴ ʜạɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ 𝟾𝟽%, ᴄʜị ʙùɪ ᴛʜị ᴠâɴ ᴀ ᴛổɴ ʜạɪ 𝟽%, ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴄʜị ᴠâɴ ᴀ ᴍộᴛ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛổɴ ʜạɪ 𝟷𝟾%, ᴍộᴛ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛổɴ ʜạɪ 𝟺%. ᴍộᴛ số ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴʜẹ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴠà ᴛừ ᴄʜốɪ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ, ᴋʜôɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙị ᴄáᴏ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ…

ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀêɴ, ᴛʜáɴɢ 𝟾-𝟸𝟶𝟸𝟹, ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ ᴍứᴄ áɴ ᴛử ʜìɴʜ ᴠề ᴄả 𝟸 ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ʙị xéᴛ xử.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ, ʙị ᴄáᴏ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄố ý “ᴘʜóɴɢ ʜỏᴀ đốᴛ ɴʜà” ᴄʜỉ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ đốᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴀɴʜ ʜọ ɴʜâɴ ᴛìɴʜ. ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ, ʙị ᴄáᴏ ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ sᴀɴɢ ɴʜậɴ ᴛộɪ ᴠà đề ɴɢʜị ʜộɪ đồɴɢ xéᴛ xử xᴇᴍ xéᴛ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ʟà ᴛʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ, ăɴ ɴăɴ ʜốɪ ᴄảɪ; ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄʜ ᴍạɴɢ.

xᴇᴍ xéᴛ ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ ᴠụ áɴ, ᴍặᴄ ᴅù ᴛòᴀ ᴄấᴘ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, sᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙị ᴄáᴏ ʟà đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đốɪ ᴠớɪ xã ʜộɪ ᴠà ᴛʜể ʜɪệɴ ʀõ ʙị ᴄáᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴋʜả ɴăɴɢ để ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, ᴄảɪ ᴛạᴏ. ᴅᴏ đó, ᴛòᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙáᴄ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ ᴍứᴄ áɴ ᴛủ ʜìɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ.

Next Post

ᴛʜɪ ᴛʜể ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄʜếᴛ ᴄʜáʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟô ᴄᴀᴏ sᴜ ʟà 𝟷 ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠɪêɴ

T3 Th3 12 , 2024
ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄʜếᴛ ᴄʜáʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟô ᴄᴀᴏ sᴜ ở xã Đăᴋ ᴄấᴍ ʟà ᴅᴏ ᴛự ᴛử. ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟹, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴘʟᴏ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ đã xáᴄ địɴʜ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɴɢườɪ […]

Bài Liên Quan