Sản phụ nguy cơ v .ỡ t .ử cung sinh b.é t.rai nặng gần 6,1 kg

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜùɴɢ ᴠươɴɢ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴠừᴀ ᴍổ ʟấʏ ᴛʜᴀɪ ᴄʜᴏ sảɴ ᴘʜụ 𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴠỡ ᴛử ᴄᴜɴɢ ᴛʀêɴ ᴠếᴛ ᴍổ ᴄũ ᴅᴏ ᴛʜᴀɪ ᴛᴏ, sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴặɴɢ ɢầɴ 𝟼,𝟷 ᴋɢ.
ɴɢàʏ 𝟷𝟾-𝟷𝟷, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ (ʙᴠ) ʜùɴɢ ᴠươɴɢ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴠ ᴠừᴀ ᴍổ ʟấʏ ᴛʜᴀɪ ᴄʜᴏ sảɴ ᴘʜụ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴠỡ ᴛử ᴄᴜɴɢ ᴛʀêɴ ᴠếᴛ ᴍổ ᴄũ ᴅᴏ ᴛʜᴀɪ ᴛᴏ.

ʙáᴄ sĩ (ʙs) ᴄᴋɪɪ ʜᴜỳɴʜ ᴛʜị ᴛʜúʏ ᴍᴀɪ (ʙᴠ ʜùɴɢ ᴠươɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sảɴ ᴘʜụ ʟà ᴄʜị ɴᴛᴋᴏ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ) ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀɪ ǫᴜá 𝟺𝟶 ᴛᴜầɴ. ʙé ᴛʀᴀɪ ɢầɴ 𝟼,𝟷 ᴋɢ ᴄʜàᴏ đờɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ sᴀᴜ đó.

ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ʙệɴʜ sử ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄʜị ᴏ ᴄó ᴛʜᴀɪ ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ᴘʜảɪ sɪɴʜ ᴍổ ᴠì ɴɢôɪ ɴɢᴀɴɢ. ʟầɴ ɴàʏ, sảɴ ᴘʜụ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜáᴍ ᴛʜᴀɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ. ʟầɴ ᴋʜáᴍ ɢầɴ ɴʜấᴛ ʟà ᴠàᴏ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶, ʙs ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴛʜᴀɪ ᴛᴏ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴠỡ ᴠếᴛ ᴍổ ᴄũ.
ʙáᴄ sĩ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ʜậᴜ sảɴ ʙᴠ ʜùɴɢ ᴠươɴɢ. Ảɴʜ: ʙᴠᴄᴄ
ɴɢàʏ 𝟷𝟼-𝟷𝟷, ᴄʜị ᴏ ᴠàᴏ ʙᴠ ʜùɴɢ ᴠươɴɢ ᴠì ǫᴜá ɴɢàʏ ᴅự sɪɴʜ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ, ʙs ᴄʜẩɴ đᴏáɴ sảɴ ᴘʜụ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ 𝟺𝟶 ᴛᴜầɴ ᴍộᴛ ɴɢàʏ, ᴄạɴ ốɪ, sᴜʏ ᴛᴜầɴ ʜᴏàɴ ɴʜᴀᴜ ᴛʜᴀɪ. sảɴ ᴘʜụ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴠỡ ᴛử ᴄᴜɴɢ ᴛʀêɴ ᴠếᴛ ᴍổ ᴄũ ᴅᴏ ᴛʜᴀɪ ᴛᴏ. ᴄáᴄ ʙs ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴋʜởɪ độɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴍổ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

Ê ᴋíᴘ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ɢâʏ ᴍê ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄᴀ ᴍổ, đóɴ ʙé ᴛʀᴀɪ ɴặɴɢ 𝟼,𝟶𝟾𝟶ɢ. sᴀᴜ ʜơɴ ᴍộᴛ ɴɢàʏ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ᴅự ᴘʜòɴɢ ᴄáᴄ ᴛᴀɪ ʙɪếɴ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴍẹ ᴠà ʙé đã ᴛạᴍ ổɴ địɴʜ, ʙé ʙú sữᴀ ᴍẹ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ.
ʙé ᴛʀᴀɪ ᴄʜàᴏ đờɪ ɴặɴɢ ɢầɴ 𝟼,𝟷 ᴋɢ. Ảɴʜ: ʙᴠᴄᴄ
ᴛʜᴇᴏ ᴘɢs-ᴛs ʜᴏàɴɢ ᴛʜị ᴅɪễᴍ ᴛᴜʏếᴛ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙᴠ ʜùɴɢ ᴠươɴɢ, ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜᴀɪ ᴛᴏ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺,𝟻 ᴋɢ ᴛʀở ʟêɴ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ᴛʜᴀɪ ᴋỳ ɴɢᴜʏ ᴄơ. ᴛʜᴀɪ ǫᴜá ʟớɴ ᴛʜườɴɢ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢâʏ ᴠỡ ᴛử ᴄᴜɴɢ – ᴍộᴛ ᴛᴀɪ ʙɪếɴ sảɴ ᴋʜᴏᴀ ɴặɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄả ᴍẹ ʟẫɴ ᴄᴏɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛʀêɴ ᴛử ᴄᴜɴɢ đã ᴄó sẹᴏ ᴍổ ᴛʀướᴄ đó.

ʙs ᴛᴜʏếᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴀɪ ᴛᴏ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ ᴄũɴɢ ʜᴀʏ ɢặᴘ ở ᴘʜụ ɴữ ʙị đáɪ ᴛʜáᴏ đườɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴋỳ, ɢâʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴặɴɢ ɴề ɴʜư ᴛɪềɴ sảɴ ɢɪậᴛ, sảɴ ɢɪậᴛ, sảʏ ᴛʜᴀɪ, ᴛʜᴀɪ ʟưᴜ, đẻ ɴᴏɴ, ʟàᴍ ᴛăɴɢ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄʜᴏ ᴍẹ ᴠà ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ.

ᴛʀẻ sơ sɪɴʜ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙị sᴜʏ ʜô ʜấᴘ, ʜạ đườɴɢ ᴍáᴜ, ʜạ ᴄᴀɴxɪ ᴍáᴜ, ᴛăɴɢ ʙɪʟɪʀᴜʙɪɴ ᴍáᴜ, ʙệɴʜ đᴀ ʜồɴɢ ᴄầᴜ ᴠà ᴛăɴɢ độ ɴʜớᴛ ᴍáᴜ,.. ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴍớɪ sɪɴʜ.

ᴅᴏ đó, ʙs ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴄáᴄ ᴛʜᴀɪ ᴘʜụ ᴄầɴ đếɴ ʙᴠ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ sảɴ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ đáɪ ᴛʜáᴏ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ, đảᴍ ʙảᴏ ᴄó ᴛʜᴀɪ ᴋỳ, sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ ᴠà ᴛʀáɴʜ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ.

Next Post

Giám đốc Sở Giaᴏ thông Vận tải Bắc Ninh thăng tiến “thần tốc”

T2 Th11 20 , 2023
Đang làm tại một dᴏanh nghiệp tư nhân, được tᴜyển dụng thẳng vàᴏ Sở Giaᴏ thông Vận tải Bắc Ninh không qᴜa thi tᴜyển, saᴜ 18 ngày ông Ngᴜyễn Minh […]

Có Thể Bạn Muốn Xem