7 kỹ năng nһất địnһ pһải biết kһi xảy rа һ. ỏа һоạn để ѕố. ng ѕót аn tоàn

ᴅướɪ đâʏ ʟà ᴍộᴛ số ᴋỹ ɴăɴɢ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ để ɢɪúᴘ ᴍìɴʜ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜỏɪ đáᴍ ᴄʜáʏ.

𝟷. ɢɪữ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴅậᴘ ʟửᴀ, ʙáᴏ ᴄʜáʏ

ᴋʜɪ ᴄó ʜᴏả ʜᴏạɴ xảʏ ʀᴀ, ʜãʏ ɢɪữ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ ᴠà ʜàɴʜ độɴɢ ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ. ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ sẽ ᴋʜɪếɴ ʙạɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴘʜảɪ ʙắᴛ đầᴜ ʟàᴍ ɢì ᴠà đưᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ᴋʜắᴄ “ɴướᴄ sôɪ ʟửᴀ ʙỏɴɢ” ɴàʏ.

ʟᴜôɴ ɴʜớ ʀằɴɢ ʜãʏ ɢɪữ ᴄʜᴏ ᴄơ ᴛʜể ʙạɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʜíᴛ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴋʜóɪ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙạɴ ɴêɴ ᴛự ʀèɴ ʟᴜʏệɴ ᴄáᴄʜ sử ᴅụɴɢ ʙìɴʜ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠì ɴó sẽ ɢɪúᴘ íᴄʜ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

 
ɴếᴜ ᴄó ɴɢườɪ đᴀɴɢ ở ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴄùɴɢ ʙạɴ, ʜãʏ ʜéᴛ ᴛʜậᴛ ᴛᴏ để ʙáᴏ độɴɢ ʜᴏặᴄ đáɴʜ ᴛʜứᴄ ʜọ ɴếᴜ ʜọ đᴀɴɢ ɴɢủ ʜᴏặᴄ đᴀɴɢ ở ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴄ.

ᴄầɴ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ ᴛìᴍ ɴɢọɴ ʟửᴀ ᴠà ᴋʜóɪ. ɴếᴜ đáᴍ ᴄʜáʏ ɴʜỏ ᴄầɴ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ʙằɴɢ ɴướᴄ, ʙìɴʜ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, ᴄáᴛ, ᴄʜăɴ ướᴛ. ɴếᴜ ᴄʜáʏ ǫᴜá ʟớɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴅậᴘ ʟửᴀ ᴘʜảɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ, ʜô ʜᴏáɴ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ ᴄùɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ ᴠà ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ʟậᴘ ᴛứᴄ đếɴ số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ 𝟷𝟷𝟺.

𝟸. ᴄʜᴇ ᴍũɪ ᴠà ᴍɪệɴɢ ʙằɴɢ ᴋʜăɴ ướᴛ

ᴋʜóɪ sẽ ʙắᴛ đầᴜ ʟᴀɴ ʀᴀ ᴛʀàɴ ɴɢậᴘ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢôɪ ɴʜà, ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ɴʜɪềᴜ sᴏ ᴠớɪ ʙạɴ ᴛưởɴɢ ᴛượɴɢ. ʜãʏ ᴄʜᴇ ᴍũɪ ᴠà ᴍɪệɴɢ ʟạɪ ᴠì ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ɴɢấᴛ xỉᴜ ᴋʜɪ ʜíᴛ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴋʜóɪ.

ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ướᴛ ᴍộᴛ ᴍɪếɴɢ ᴠảɪ ʜᴏặᴄ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ᴋʜăɴ để ᴄʜᴇ ᴍũɪ ᴠà ᴍɪệɴɢ. ɴếᴜ ʙạɴ ở ᴛầɴɢ ᴛʀêɴ ᴠà ɴɢọɴ ʟửᴀ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ đã ʟớɴ, ʙạɴ ᴄó ᴛʜể đặᴛ ɴʜữɴɢ ᴍɪếɴɢ ᴠảɪ ướᴛ ᴅướɪ ᴄʜâɴ ᴄáɴʜ ᴄửᴀ đóɴɢ ᴋíɴ để ɴɢăɴ ᴋʜóɪ ʟᴀɴ ʀộɴɢ.

sᴀᴜ đó, ʜãʏ ᴛìᴍ ɴʜữɴɢ ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜáᴄ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ᴄửᴀ sổ, để ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜòɴɢ.

 

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍáɪ ɴʜà ʟɪềɴ ᴋề ʜᴏặᴄ ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ, ʜãʏ ᴛʀèᴏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ʙằɴɢ ᴛᴀʏ ᴠà ᴛʜả ɴɢườɪ xᴜốɴɢ đấᴛ để ʀúᴛ ɴɢắɴ độ ᴄᴀᴏ ʀơɪ.

ɴếᴜ ʙạɴ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴘʜá ᴄửᴀ sổ, ʜãʏ sử ᴅụɴɢ ɢʜế ʜᴏặᴄ ɴɢăɴ ᴋéᴏ ᴛủ. ʙạɴ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴅùɴɢ ᴄʜăɴ để ʙảᴏ ᴠệ ᴍìɴʜ ᴋʜỏɪ ɴʜữɴɢ ᴍảɴʜ ᴋíɴʜ ᴠỡ.

𝟹. ɴằᴍ sáᴛ ᴍặᴛ đấᴛ

ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ɴàᴏ ᴋʜáᴄ, ᴍà ᴛìɴʜ ᴛʜế ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ʀờɪ ᴋʜỏɪ ᴘʜòɴɢ, ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ʙạɴ ɴêɴ ᴄúɪ ᴛʜấᴘ ɴɢườɪ xᴜốɴɢ ᴋʜɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ. ᴛʜᴇᴏ ᴋɪᴅsʜᴇᴀʟᴛʜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ɴàʏ, ᴍỗɪ ɢɪâʏ đềᴜ ᴄó ɢɪá ᴛʀị ᴠà ʙạɴ sẽ ʜíᴛ íᴛ ᴋʜóɪ ʜơɴ ᴋʜɪ ᴄúɪ ᴛʜấᴘ xᴜốɴɢ ᴍặᴛ đấᴛ.

ᴋʜóɪ ᴄó đặᴄ ᴛíɴʜ ʟà ʙᴀʏ ʟêɴ. ʙạɴ sẽ ᴄó ᴛʜêᴍ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ɢɪữ ᴍìɴʜ sáᴛ ᴍặᴛ đấᴛ ᴋʜɪ ᴛìᴍ đườɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ. ʜãʏ ʙò ʙằɴɢ ᴛᴀʏ ᴠà đầᴜ ɢốɪ để ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ!

𝟺. ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà đóɴɢ ᴛấᴛ ᴄả ᴄửᴀ ʟạɪ

ᴋʜɪ ʙạɴ đɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜòɴɢ, ʜãʏ ᴄʜú ý đếɴ ᴛừɴɢ ᴄáɴʜ ᴄửᴀ ʙạɴ đɪ ǫᴜᴀ. ʜãʏ đóɴɢ ᴍọɪ ᴄáɴʜ ᴄửᴀ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ để ɴɢăɴ ʟửᴀ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ.

ʟửᴀ ᴄầɴ ᴏxʏ để ᴛồɴ ᴛạɪ, ᴠì ᴛʜế ᴋʜɪ đóɴɢ ᴄửᴀ, ʙạɴ đᴀɴɢ ᴄắᴛ đứᴛ ᴅòɴɢ ᴏxʏ đᴀɴɢ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛự ᴅᴏ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ.

ᴛươɴɢ ᴛự, ʜãʏ ᴄẩɴ ᴛʜậɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴍở ᴄửᴀ. ᴋʜôɴɢ ᴍở ᴄửᴀ ᴋʜɪ ɴɢọɴ ʟửᴀ đᴀɴɢ ᴄʜáʏ ở ᴘʜíᴀ ᴛʀᴏɴɢ. Để xáᴄ địɴʜ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄó đᴀɴɢ ᴄʜáʏ ᴋʜôɴɢ, ʙạɴ ɴêɴ sờ ᴠàᴏ ᴄửᴀ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴍở. ʜãʏ sờ ᴠàᴏ ᴛᴀʏ ɴắᴍ ʜᴏặᴄ ǫᴜᴀɴ sáᴛ ʟàɴ ᴋʜóɪ đᴀɴɢ ʙᴀʏ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴋʜᴇ ʜở.

ɴếᴜ ᴘʜòɴɢ ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʜãʏ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ, đóɴɢ ᴄửᴀ ʟạɪ ᴠà ʟᴜôɴ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ.

𝟻. xáᴄ địɴʜ ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ ʜᴏặᴄ ᴛʀú ẩɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ

ᴛʀướᴄ ʜếᴛ ᴘʜảɪ xáᴄ địɴʜ đượᴄ ʟốɪ ʀᴀ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜỏɪ ᴄăɴ ɴʜà đᴀɴɢ ᴄʜáʏ. ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ, ᴄáᴄ ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ đếɴ ɴơɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ở ᴄáᴄ ɴʜà độᴄ ʟậᴘ ʜᴏặᴄ ʟɪềɴ ᴋề ʙᴀᴏ ɢồᴍ: ʟốɪ ʀᴀ ᴄửᴀ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ᴄăɴ ɴʜà; ʟốɪ ʀᴀ ᴄầᴜ ᴛʜᴀɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ɴạɴ ɴɢᴏàɪ ɴʜà ᴛừ ᴄáᴄ ᴛầɴɢ; ʟốɪ ʀᴀ ʙᴀɴ ᴄôɴɢ; ʟốɪ ʟêɴ ᴛʀêɴ sâɴ ᴛʜượɴɢ ʜᴏặᴄ ʟốɪ ʟêɴ ᴍáɪ (ᴛầɴɢ ᴛʜượɴɢ) để ᴛʜᴏáᴛ sᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ʟɪềɴ ᴋề. Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄăɴ ʜộ độᴄ ʟậᴘ ᴛʜì ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ɴạɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʟà ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴄửᴀ sổ, ʙᴀɴ ᴄôɴɢ ᴋʜɪ ᴄó ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʜỗ ᴛʀợ ɴʜư: ᴛʜᴀɴɢ, ᴛʜᴀɴɢ ᴄâʏ, ᴅâʏ ᴛự ᴄứᴜ ʜạ ᴄʜậᴍ…

ᴋʜôɴɢ ᴄố ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴʜữɴɢ đồ ᴄó ɢɪá ᴛʀị ʜᴀʏ ᴛìᴍ ᴠậᴛ ɴᴜôɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà, ᴋʜôɴɢ ᴄố ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ đáᴍ ᴄʜáʏ.

ɴɢắᴛ ᴄầᴜ ᴅᴀᴏ đɪệɴ ɴơɪ xảʏ ʀᴀ đáᴍ ᴄʜáʏ ʙởɪ đɪệɴ ɢâʏ ᴄʜáʏ ɴổ sẽ ᴅẫɴ đếɴ đáᴍ ᴄʜáʏ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ.

ᴋʜɪ ʟửᴀ ᴠà ᴋʜóɪ đã ᴄʜặɴ ᴍấᴛ ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ɴạɴ ᴄʜíɴʜ: ɴếᴜ ở ᴛầɴɢ ᴛʜấᴘ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ǫᴜᴀ đườɴɢ ᴄửᴀ sổ ʜᴏặᴄ ʙᴀɴ ᴄôɴɢ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʀᴀ ɴɢᴏàɪ, ʜãʏ ᴛậᴘ ʜợᴘ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴘʜòɴɢ, ɴɢăɴ ᴋʜóɪ ᴠà ʟửᴀ ᴠàᴏ ǫᴜᴀ ᴄửᴀ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴄʜặɴ ᴄáᴄ ᴋʜᴇ ʜở ǫᴜᴀɴʜ ᴄửᴀ ᴠớɪ ᴋʜăɴ ᴛʀảɪ ɢɪườɴɢ, ᴄʜăɴ, ǫᴜầɴ áᴏ ướᴛ ʜᴏặᴄ ʙăɴɢ ᴅíɴʜ. ᴋêᴜ ᴄứᴜ ᴛừ ᴄửᴀ sổ.

ᴋʜɪ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ, ᴄʜỉ ᴍở ᴄửᴀ ʙạɴ ᴄầɴ; đóɴɢ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴄáɴʜ ᴄửᴀ đᴀɴɢ ᴍở để ɴɢăɴ đáᴍ ᴄʜáʏ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ. ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ᴍáʏ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ʜᴏả ʜᴏạɴ.

Đặᴛ ᴍᴜ ʙàɴ ᴛᴀʏ ʟêɴ ᴄáɴʜ ᴄửᴀ, ɴếᴜ ᴛʜấʏ ấᴍ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴍở, ᴋʜôɴɢ ᴅùɴɢ ʟòɴɢ ʙàɴ ᴛᴀʏ để ᴛʀáɴʜ ʙị ʙỏɴɢ. ɴếᴜ ᴛᴀʏ ɴắᴍ ᴄửᴀ ᴍáᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ᴋʜóɪ ǫᴜᴀɴʜ ᴄửᴀ, ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴍở ᴄửᴀ ᴄʜậᴍ ᴠà ᴄẩɴ ᴛʜậɴ ᴛʀáɴʜ ɴɢườɪ, ᴍặᴛ sᴀɴɢ ᴍộᴛ ʙêɴ đề ᴘʜòɴɢ ʟửᴀ ᴛạᴛ. ᴋʜɪ ᴍở ᴄửᴀ, ɴếᴜ ᴛʜấʏ ʟửᴀ ʙùɴɢ ʟêɴ ʜᴀʏ ᴄó ᴋʜóɪ xôɴɢ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴛʜì đóɴɢ ᴄửᴀ ᴛʜậᴛ ɴʜᴀɴʜ, ᴄʜặᴛ.

ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ ɴấᴘ ᴅướɪ ɢầᴍ ɢɪườɴɢ ʜᴏặᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴛủ để đồ ᴠì sẽ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ để ʟíɴʜ ᴄứᴜ ʜᴏả ᴛìᴍ ʀᴀ ʙạɴ.

𝟼. ɴằᴍ ᴠà ʟăɴ

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ǫᴜầɴ áᴏ ᴄủᴀ ʙạɴ ʙắᴛ ʟửᴀ, đừɴɢ ʜᴏảɴɢ sợ. ʜãʏ ᴅừɴɢ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʟạɪ, ɴằᴍ xᴜốɴɢ đấᴛ ᴠà ʟăɴ ǫᴜᴀ ʟăɴ ʟạɪ để ᴅậᴘ ʟửᴀ. ʙạɴ ɴêɴ ᴄʜᴇ ᴍɪệɴɢ ᴠà ᴍặᴛ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ɴàʏ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʜãʏ đảᴍ ʙảᴏ ʀằɴɢ đầᴜ ᴠà ᴛóᴄ ᴄủᴀ ʙạɴ ᴋʜôɴɢ ʙắᴛ ʟửᴀ. sᴀᴜ đó, ʜãʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ.

𝟽. ʜạɴ ᴄʜế ᴛốɪ đᴀ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ʟửᴀ ʜᴏặᴄ ᴋʜí độᴄ

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄầɴ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ để ᴛʀáɴʜ ʜíᴛ ᴘʜảɪ ᴋʜóɪ, ᴋʜí độᴄ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ʟấʏ ᴋʜăɴ, áᴏ ᴛʜấᴍ ướᴛ ʙịᴛ ᴠàᴏ ᴍũɪ, ᴍɪệɴɢ.

ᴋʜɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀáɴʜ ᴄʜạᴍ ᴠàᴏ ᴄáᴄ đồ đạᴄ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ ɴʜɪệᴛ ɢâʏ ʙỏɴɢ.

ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ xôɴɢ ǫᴜᴀ đáᴍ ᴄʜáʏ. ʟᴜôɴ ɢɪữ ᴄơ ᴛʜể ở ᴠị ᴛʀí ᴛʜấᴘ để ᴛìᴍ đườɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ, ᴘʜòɴɢ ʙị ɴʜɪễᴍ ᴋʜóɪ.

ɴếᴜ ǫᴜầɴ áᴏ ᴄủᴀ ʙạɴ ʙị ᴄʜáʏ, đừɴɢ ᴄʜạʏ, ʜãʏ ᴅừɴɢ ʟạɪ ᴠà ʟăɴ ɴɢườɪ ᴠòɴɢ ǫᴜᴀɴʜ để ᴅậᴘ ʟửᴀ.

ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴋʜɪ đã ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ đượᴄ; ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙị ᴄʜáʏ ᴠì ᴄó ᴛʜể ʙị ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ.

ɴếᴜ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄòɴ ᴄó ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ, ʜãʏ ᴍô ᴛả ᴛʜậᴛ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ để ʟíɴʜ ᴄứᴜ ʜᴏả ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴠà ᴄứᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ.

Xem thêm: