Cô giáo Hà Nội nhớ lại phút t.ử th.ần chồng ôm con n.h.ả.y xuống mái tôn từ tầng 3 bị g.ãy tay: Vẫn chưa biết con gái 9t đã qua đời

ʟửᴀ ʙùɴɢ ᴅữ ᴅộɪ, ᴋʜóɪ độᴄ ᴛỏᴀ ᴋʜắᴘ ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄô ʜ. ᴄʜỉ ᴄòɴ ᴄáᴄʜ ʟᴀᴏ xᴜốɴɢ ᴍáɪ ᴛôɴ ɴʜà ʜàɴɢ xóᴍ ᴛừ ᴛầɴɢ 𝟹 để ᴛìᴍ ᴄơ ʜộɪ sốɴɢ.
ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ xᴀɴʜ ᴘôɴ, ᴄô ᴛ.ᴛ.ᴛ.ʜ ᴅầɴ ʙìɴʜ ᴘʜụᴄ sᴀᴜ ᴄᴀ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄộᴛ sốɴɢ. ᴋʜɪ ᴠừᴀ ᴛỉɴʜ, ᴄô ɴéɴ ᴄơɴ đᴀᴜ, ʟᴜôɴ ᴍɪệɴɢ ʜỏɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ.

ʙà ᴛ.ᴛ.ʜ (ᴄô ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ᴄô ɢɪáᴏ ʜ) ɴóɪ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴅáᴍ ɴóɪ sự ᴛʜậᴛ ʀằɴɢ ᴄʜáᴜ ɢáɪ đã ᴍấᴛ ᴠì sợ ᴄô ʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜịᴜ đựɴɢ đượᴄ ᴄú sốᴄ ǫᴜá ʟớɴ ɴàʏ. sáɴɢ ɴᴀʏ, ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ở ǫᴜê ɴʜà.

ᴄô ᴛ.ᴛ.ᴛ.ʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜếᴛ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ sᴀᴜ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ. (Ảɴʜ: ᴛʜɪ ᴛʜɪ)

ɴʜà ᴄó 𝟻 ɴɢườɪ, ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ᴄʜáʏ, ᴄʜồɴɢ ᴄô ᴄʜạʏ ᴠộɪ ʀᴀ ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ɴʜưɴɢ ǫᴜá ᴍᴜộɴ. ʟúᴄ ấʏ, ᴋʜí độᴄ ʙắᴛ đầᴜ xâᴍ ᴄʜɪếᴍ ᴄáᴄ ᴛầɴɢ. “ᴇᴍ ơɪ, ᴄʜáʏ ʀồɪ, ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄʜạʏ ᴛʀướᴄ đɪ”, ᴄô ʜ ɴʜớ ʟạɪ ʟờɪ ᴄʜồɴɢ.

ᴄᴏɴ ɢáɪ ʟớᴘ 𝟺 ᴠà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟớᴘ 𝟹 ᴄủᴀ ᴄô ᴅắᴛ ᴛᴀʏ ɴʜᴀᴜ ᴄʜạʏ ɴɢượᴄ ʟêɴ ᴛʀêɴ, ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴêɴ ʜᴀɪ ʙé ʟạᴄ ᴍấᴛ ɴʜᴀᴜ. ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜạʏ ʟêɴ đếɴ ᴛầɴɢ 𝟼, ᴛʜì đượᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋéᴏ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴛʀáɴʜ ᴋʜóɪ độᴄ, ᴄʜờ độɪ ᴄứᴜ ʜộ đếɴ ᴠà đượᴄ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ʟúᴄ 𝟸ʜ sáɴɢ.

ᴄòɴ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄô ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴍắɴ, ᴛʜấᴛ ʟạᴄ ʀồɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴄô ʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʙɪếᴛ ᴛɪɴ ᴅữ, ʙởɪ ᴛʜế ᴄô “ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴠì ᴄả ɴʜà ᴄòɴ sốɴɢ”.

ᴄô ʜ. ᴋể, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ᴛử ᴛʜầɴ, ᴄʜồɴɢ ᴄô ǫᴜấɴ ᴠộɪ ᴄʜɪếᴄ ᴄʜăɴ ʀồɪ ôᴍ ᴄᴏɴ 𝟸𝟽 ᴛʜáɴɢ ɴʜảʏ xᴜốɴɢ ᴍáɪ ᴛôɴ ɴʜà ʜàɴɢ xóᴍ, ᴄô ᴄũɴɢ ɴʜảʏ ᴛʜᴇᴏ sᴀᴜ, ᴛʜᴏáᴛ ᴛʜâɴ ǫᴜᴀ đườɴɢ ᴄửᴀ sổ.

ɴɢʜĩ ʟạɪ ɢɪâʏ ᴘʜúᴛ ᴋʜɪ ʀᴀɴʜ ɢɪớɪ ɢɪữᴀ sự sốɴɢ ᴠà ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ǫᴜá ᴍỏɴɢ ᴍᴀɴʜ, ᴄô ʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜếᴛ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ. (Ảɴʜ: ᴛʜɪ ᴛʜɪ)

“ʟúᴄ ấʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴋʜôɴɢ ʟɪềᴜ ᴛʜì ᴄʜếᴛ ᴄʜắᴄ. ɴʜà ʜàɴɢ xóᴍ ᴄáᴄʜ ᴍộᴛ ᴄᴏɴ đườɴɢ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ɴʜắᴍ ᴛʀúɴɢ đɪểᴍ đáᴘ ᴛʜì ʀơɪ xᴜốɴɢ ɴềɴ đườɴɢ ɴɢᴀʏ”, ᴄô ʜ ᴋể ʟạɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜờɪ ᴋʜắᴄ đó, ᴄả ᴄô ᴠà ᴄʜồɴɢ đềᴜ xáᴄ địɴʜ đượᴄ sẽ ʙị ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ.

ᴄô ʜ. ʟà ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟶. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴘʜòɴɢ ɢᴅ Đᴛ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, đếɴ sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄó 𝟷𝟹 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ, sở ɢᴅ Đᴛ ʜà ɴộɪ, ᴄôɴɢ đᴏàɴ ɴɢàɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ʜà ɴộɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜáᴛ độɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ độɪ ɴɢũ ᴄáɴ ʙộ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ, ᴄʜɪᴀ sẻ sự đᴀᴜ ᴛʜươɴɢ, ᴍấᴛ ᴍáᴛ ᴠớɪ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ɴạɴ.

ᴄʜɪᴀ sẻ ɴɪềᴍ ᴛɪếᴄ ᴛʜươɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ, ʟãɴʜ đạᴏ sở ɢᴅ Đᴛ ᴄùɴɢ ᴄáɴ ʙộ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ đᴏàɴ ɴɢàɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ đã ᴅàɴʜ ᴍộᴛ ᴘʜúᴛ ᴍặᴄ ɴɪệᴍ, ᴛưởɴɢ ɴʜớ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ. ᴛạɪ ʟễ ᴘʜáᴛ độɴɢ, sở ᴄũɴɢ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ đượᴄ 𝟷𝟽𝟿 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

sở ɢᴅ&Đᴛ ʜà ɴộɪ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄáᴄ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʟà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ. (Ảɴʜ: ᴛʜɪ ᴛʜɪ)

“ɴʜữɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ ʙị ᴛʜươɴɢ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị sẽ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ ᴠề ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ. ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄử ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ʜỗ ᴛʀợ ɢɪúᴘ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴàʏ”, ôɴɢ ᴄươɴɢ ɴóɪ.

ᴛʀưᴀ 𝟷𝟺/𝟿, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ɢᴅ&Đᴛ ʜà ɴộɪ đã đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ xᴀɴʜ ᴘôɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄáᴄ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴠɪệɴ.

ᴛốɪ 𝟷𝟹/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ đượᴄ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟹𝟽 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ (ᴛʀᴏɴɢ đó, đã xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ 𝟹𝟿/𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ) ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ.

ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟿, ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ɴằᴍ sâᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢõ 𝟸𝟿/𝟽𝟶 ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ, ᴘʜườɴɢ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ʜà ɴộɪ.

 

Xem thêm: