Hàn Quốc b.ắ.t gi.ữ hai nữ tiếp viên Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu c.ầ.n s.

ᴛʜᴇᴏ Đàɪ ᴍʙᴄ đưᴀ ᴛɪɴ ɴɢàʏ 𝟼-𝟿, sở ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɪɴᴄʜᴇᴏɴ, ᴘʜíᴀ ᴛâʏ ᴛʜủ đô sᴇᴏᴜʟ (ʜàɴ ǫᴜốᴄ) đã ʙắᴛ ɢɪữ ʜᴀɪ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ số ʙốɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴘʜɪ ʜàɴʜ đᴏàɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʜãɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠì ɴɢʜɪ ᴠấɴ ʙᴜôɴ ʟậᴜ ᴛɪɴʜ ᴅầᴜ ᴄầɴ sᴀ.

ᴛʜᴇᴏ Đàɪ ᴍʙᴄ đưᴀ ᴛɪɴ ɴɢàʏ 𝟼-𝟿, sở ᴄảɴʜ sáᴛ ɪɴᴄʜᴇᴏɴ, ᴘʜíᴀ ᴛâʏ sᴇᴏᴜʟ ʙắᴛ ɢɪữ ʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ số ʙốɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴘʜɪ ʜàɴʜ đᴏàɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʜãɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ʙᴜôɴ ʟậᴜ ᴍᴀ ᴛúʏ.

ʜᴀɪ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ᴛᴜổɪ ʙị ɴɢʜɪ ɴɢờ ɢɪấᴜ ᴄầɴ sᴀ ᴅạɴɢ ʟỏɴɢ (ᴛɪɴʜ ᴅầᴜ ᴄầɴ sᴀ) ᴛʀị ɢɪá 𝟹𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ ᴡᴏɴ (ʜơɴ 𝟻,𝟺 ᴛỉ đồɴɢ) ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʜộᴘ đựɴɢ ᴍỹ ᴘʜẩᴍ ᴠà ᴍᴀɴɢ ᴠàᴏ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟺-𝟸𝟶𝟸𝟹.

sở ᴄảɴʜ sáᴛ ɪɴᴄʜᴇᴏɴ ᴠừᴀ ʙắᴛ ɢɪữ ʜᴀɪ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʙᴜôɴ ʟậᴜ ᴍᴀ ᴛúʏ – Ảɴʜ: ᴍʙᴄ

ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄảɴʜ sáᴛ, ʜᴀɪ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴛʀêɴ ɴʜậɴ ʜọ đã ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴɢ ʜộ ᴛừ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sᴀɴɢ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴠớɪ ᴛɪềɴ ᴄôɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟼𝟾.𝟶𝟶𝟶 ᴡᴏɴ đếɴ 𝟷𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴡᴏɴ (ᴛừ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷,𝟸 ᴛʀɪệᴜ đếɴ 𝟸,𝟽 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ) ᴄʜᴏ ᴍỗɪ ʟầɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴɢ.

ᴄáᴄ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜọ ᴄʜỉ ɴʜậɴ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴɢ ᴍà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟà ᴄầɴ sᴀ.

ᴄảɴʜ sáᴛ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ ʜᴀɪ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠàᴏ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ. ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴ ǫᴜốᴄ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ ʜᴀɪ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴘʜɪ ʜàɴʜ đᴏàɴ ᴄòɴ ʟạɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ để xáᴄ địɴʜ xᴇᴍ ᴄó ᴛʜêᴍ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ Đàɪ ᴍʙᴄ ɴᴇᴡs, ᴠɪệᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ʟý ʙᴀᴏ ɢồᴍ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʙằɴɢ ᴍáʏ ǫᴜéᴛ ᴛɪᴀ x ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴘʜɪ ʜàɴʜ đᴏàɴ ᴛươɴɢ đốɪ đơɴ ɢɪảɴ ʜơɴ sᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ.

ᴘʜíᴀ ᴄảɴʜ sáᴛ ɪɴᴄʜᴇᴏɴ ɴʜậɴ địɴʜ ᴠɪệᴄ ᴄáᴄ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜậɴ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛừ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sᴀɴɢ ʜàɴ ǫᴜốᴄ để ᴋɪếᴍ ᴛʜêᴍ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ đã ᴄó ᴛừ ʟâᴜ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ sâɴ ʙᴀʏ ǫᴜốᴄ ᴛế ɪɴᴄʜᴇᴏɴ ɴóɪ ᴠớɪ Đàɪ ᴍʙᴄ ʜọ sẽ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴄáᴄ ʜãɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ đếɴ ᴛừ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

Xem thêm: