Thượng úy Hải quân ᴅâᴍ ô ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ: Đã được tòa tuyên miễn hình phạt, vì nhân thân tốt

ᴍớɪ đâʏ, ᴛòᴀ áɴ ǫᴜâɴ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ʜảɪ ǫᴜâɴ đã xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ ᴛᴜʏêɴ ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ ᴛʜàɴʜ (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴛʜượɴɢ úʏ ǫɴᴄɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ, xưởɴɢ ᴋʜí ᴛàɪ đɪệɴ ᴛử, ɴʜà ᴍáʏ x𝟻𝟸, ᴄụᴄ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ʜảɪ ǫᴜâɴ) ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴅâᴍ ô đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ” ɴʜưɴɢ đượᴄ ᴍɪễɴ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ.

Ảnh minh họa

ᴛʀướᴄ đó, ʙị ᴄáᴏ ᴛʜàɴʜ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 𝟾-𝟾-𝟸𝟶𝟸𝟸 đếɴ 𝟷𝟺-𝟷. ᴋʜɪ ʜồ sơ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ᴛòᴀ, ʙị ᴄáᴏ đượᴄ ᴛòᴀ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴛừ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ sᴀɴɢ ᴄấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú.

ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʙảɴ áɴ sơ ᴛʜẩᴍ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟʏ ʜôɴ, ᴛʜàɴʜ ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʟà ᴄʜáᴜ ᴛɴᴘᴛʜ (ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ áɴ 𝟽 ᴛᴜổɪ) sốɴɢ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄᴀᴍ ʀᴀɴʜ, ᴛỉɴʜ ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ.

ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟺 đếɴ 𝟸𝟿-𝟽-𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đɪ ʟàᴍ, ᴛʜàɴʜ đưᴀ ᴄʜáᴜ ᴛʜ sᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜị ᴠợ ᴄũ ᴄʜăᴍ sóᴄ đếɴ ᴄʜɪềᴜ đóɴ ᴠề.

ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟽-𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄʜáᴜ ᴛʜ ᴋể ᴄʜᴏ ᴍẹ ʙɪếᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜốɴɢ ʀượᴜ ʙố ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ôᴍ, ʜôɴ ᴠà ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛɪếᴘ xúᴄ ʙộ ᴘʜậɴ sɪɴʜ ᴅụᴄ. ᴛốɪ ʜôᴍ sᴀᴜ, ᴍẹ ᴄʜáᴜ ᴛʜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ᴠếᴛ ʙầᴍ ở ʙộ ᴘʜậɴ sɪɴʜ ᴅụᴄ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ɴêɴ đã đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴛạɪ ᴛòᴀ, ᴛʜàɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴠᴋs ǫᴜâɴ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 𝟸 ǫᴜâɴ ᴄʜủɴɢ ʜảɪ ǫᴜâɴ (ᴠᴋs) ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ʙị ᴄáᴏ ᴛʜàɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴅâᴍ ô ᴄᴏɴ ɢáɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

ʟầɴ ᴛʜứ ɴʜấᴛ ᴄó sự ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ʜᴠᴛ. ʟầɴ ᴛʜứ 𝟸, ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ “ʟúᴄ ʟêɴ ɢɪườɴɢ đɪ ɴɢủ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜốɴɢ ʀượᴜ ʙɪᴀ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ɢì… ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟽-𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴛôɪ ᴄó ᴜốɴɢ ʀượᴜ ʙɪᴀ, ᴛốɪ ʜôᴍ đó ᴛôɪ ɴɢủ ᴄùɴɢ ᴄʜáᴜ ᴛʜ ở ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ”, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴛʜ “ᴍỗɪ ʟầɴ sᴀʏ ʀượᴜ ʙố ôᴍ, ʜôɴ…ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛɪếᴘ xúᴄ âᴍ ʜộ” ᴠà ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴠếᴛ xᴜɴɢ ʜᴜʏếᴛ ᴛạɪ âᴍ ʜộ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴛʜ.

ᴛʜᴇᴏ ʙảɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠà 𝟸 ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴄủᴀ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜáᴘ ʏ, sở ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ: “ᴄơ ᴄʜế ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴅᴏ ɴɢᴏạɪ ʟựᴄ ᴛáᴄ độɴɢ; ᴍảɴɢ sᴜɴɢ ʜᴜʏếᴛ ᴍặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍôɪ ʙé ʙêɴ ᴛʀáɪ ʟà ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴍớɪ ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đếɴ ɢɪáᴍ địɴʜ”.

ᴠᴋs đã đề ɴɢʜị ʜĐxx ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʙị ᴄáᴏ ᴛʜàɴʜ ᴛừ 𝟺𝟸 đếɴ 𝟻𝟺 ᴛʜáɴɢ ᴛù ᴠà ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴛòᴀ đảᴍ ʙảᴏ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ.

ᴛạɪ ᴘʜầɴ ᴛᴜʏêɴ áɴ, ʜĐxx ɴʜậɴ địɴʜ, ᴄăɴ ᴄứ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ʜᴠᴛ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʜàɴʜ ʜôɴ ᴠàᴏ ᴍôɪ ᴄʜáᴜ ᴛʜ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴛʜ, đủ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴅâᴍ ô đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ.

Đốɪ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢâʏ ʀᴀ ᴠếᴛ xᴜɴɢ ʜᴜʏếᴛ ᴍặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ở ʙộ ᴘʜậɴ sɪɴʜ ᴅụᴄ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴛʜ, ᴛạɪ ʙảɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠà 𝟸 ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜáᴘ ʏ, sở ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅᴏ đâᴜ ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ.

ᴠì ᴠậʏ, ᴠɪệᴄ ᴄăɴ ᴄứ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠà ʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴛʀêɴ ᴄùɴɢ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ʙị ᴄáᴏ ᴛʜàɴʜ để xáᴄ địɴʜ ʙị ᴄáᴏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛɪếᴘ xúᴄ ʙộ ᴘʜậɴ sɪɴʜ ᴅụᴄ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴛʜ ɢâʏ ʀᴀ ᴠếᴛ xᴜɴɢ ʜᴜʏếᴛ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄơ sở ᴛʜựᴄ ᴛế. ᴅᴏ đó, ʜĐxx ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ.

xéᴛ ᴛʜấʏ ʜàɴʜ ᴠɪ ʙị ᴄáᴏ ʟà ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, xâᴍ ᴘʜạᴍ đếɴ sự ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ᴇᴍ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙị ᴄáᴏ ᴄó ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴛốᴛ, ʟà ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛốᴛ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ, ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ǫᴜầɴ đảᴏ ᴛʀườɴɢ sᴀ ᴠà đượᴄ ᴛặɴɢ ᴛʜưởɴɢ ʜᴜâɴ ᴄʜươɴɢ ᴄʜɪếɴ sĩ ᴠẻ ᴠᴀɴɢ ʜạɴɢ ʙᴀ. ʙố ᴍẹ đềᴜ ʟàᴍ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴋʜó ᴋʜăɴ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ʙị ᴄáᴏ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʜôɴ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ʟʏ ʜôɴ ᴠợ, ᴘʜảɪ ᴛự ᴍìɴʜ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄᴏɴ ɴʜỏ. ᴛʀêɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ sự ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ɴɢườɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ đáɴɢ đượᴄ ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ. ʜĐxx áᴘ ᴅụɴɢ Đɪềᴜ 𝟻𝟿 ʜʟʜs ᴍɪễɴ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ ᴛʜàɴʜ ɴʜư đã ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

Next Post

Vụ nữ giáo viên "qua lại" với 48/50 phụ huynh: Có nhật ký chi tiết từng ngày

T3 Th4 18 , 2023
Cộng đồng mạng Trung Quốc trong những ngày qua vô cùng bất bình khi một cô giáo chủ nhiệm trẻ của một lớp học “qua lại” với 48/50 phụ huynh […]

Có Thể Bạn Muốn Xem